Opis pojmova ...

Često se događa da Vam neki pojmovi u vezi sa iznajmljivanjem / izdavanjem stana nisu najjasniji. Da ne bi bilo mjesta nepovjerenju, nejasnoćama i nesporazmima, napravili smo za Vas kratak pregled pojmova.

Pročitajte šta su kapara i depozit, kakvi su to ugovori o posredovanju, potposredovanju i zakupu, koja su to vlasnička dokumenta i čemu služe.

Izdavanje (davanje u zakup):

 • Izdavanje je proces u kome zakupodavac daje u zakup nekretninu zakupcu.

 

Iznajmljivanje (uzimanje u zakup):

 • Iznajmljivnaje je proces u kome zakupac uzima u zakup nekretninu od vlasnika

 

Kapara:

 • Kapara je određena suma novca kojom zakupac garantuje da će u nekom narednom periodu uzeti stan u zajam, a da će zakupodavac baš njemu izdati stan. Služi kao osiguranje i jednoj i drugoj strani od eventualnih promjena u izdavanju nekretnine.
 • Ako zakupac odustane od iznajmljivanja stana, zakupodavac zadržava kaparu, a ako zakupodavac odustane od izdavanja stana zakupcu se vraća dupla kapara.

 

Depozit:

 • Depozit je određena suma novca kojom se zakupodavac osigurava da će nekretnina biti vraćena u prvobitno stanje i u većini slučajeva se polaže i drži kod Posrednika (s obzirom da on nema interesa da bude ni na čijoj strani, već da maksimalno profesionalno donese odluku i rasporedi depozit).
 • U slučaju da se nakon izlaska zakupca stan vratio u prvobitno stanje  i da su izmireni  svi računi koji su nastali u vrijeme zakupodavnog odnosa, Zakupcu  se vraća depozit.
 • U slučajevima kada stan nije vraćen u prvobitno stanje i nisu svi računi izmireni nastali za vrijeme zakupodavnog odnosa , posrednik  ima pravo da to naplati od depozita i ostatak novca (ukoliko ga ima uz obračunsku listu) vrati zakupcu.
 • Takodje je važno poštovanje  otkaznog roka koji je definisan ugovorom o zakupu. Može  se dogovoriti  da dio depozita ostaje zakupodavcu u slučaju izlaska zakupca prije ugovorenog roka zakupa i pri tom se depozit uvećava od obične prakse i često iznosi vrijednost dvije dogovorene rente.

 

Vlasnička dokumenta:

 • Vlasnička dokumenta su bitan dio prilikom potpisivanja ugovora o posredovanju.
 • Vlasnik nekretnine time pokazuje da je stvarno vlasnik i da ne postoji mogućnost reizdavanja.
 • Po zakonu o posredovanju,  zakupodavac je dužan da dostavi posredniku na uvid originalna dokumenta i da mu dostavi fotokopije istih. Vlasnička dokumenta su :
 • Vlasnički list, a ako u listu još uvijek iz nekog razloga nije promijenjeno i uvedeno vlasništvo , onda je potrebno dostaviti  :Kupoprodajni ugovor, Ugovor o poklonu, Ugovor o doživotnom izdržavanju,
 • Ostavinska rasprava..., dokumente koji  jasno pokazuju da je navedeni vlasnik, vlasnik nepokretnosti ili da ima pravo da je daje u podzakup ili da njom raspolaže.
 • Takodje je potrebno priložiti identifikacioni dokument, broj žiro računa na koji će se uplaćivati kirija, kao i izmirene račune koji postaju obaveza zakupca, detaljnu adresu stana kao i adresu vlasnika na koju želi primati obavještenja vezana za stan i zakupodavni odnos, e-mail i broj telefona za kontakt. Svaki vlasnički dokument mora da sadrži 5 stvari:
  • Ime i prezime vlasnika ko je predmet ugovora o posredovanju
  • Adresa nekretnine
  • Katastarska parcela
  • Katastarska opština
  • Pečat ovjere (od strane opštine, suda, notara ...)

 

Ugovor o posredovanju:

 • Ovo je ugovor kojim se regulišu prava i obaveze ugovornih strana, u ovom slučaju posrednika i nalogodavca (vlasnik stana i/ili zakupca).
 • Ugovor o posredovanju pored prava i obaveza posrednika i nalogodavca, naročito sadrži podatke o posredniku i broju pod kojim je upisan u Registar posrednika, nalogodavcu, vrsti i bitnim elementima pravnog posla u cilju čijeg zaključenja posrednik posreduje, o visini, načinu i roku plaćanja posredničke naknade, roku važenja ugovora i vrsti i visini troška dodatnih usluga, ukoliko su ugovorene, takodje i o obavezama koje Posrednik ima prema Nalogodavcu i ulozi koju će on obavljati u toku ovog zakupodavnog odnosa.

 

Vrste ugovora o posredovanju :

 • PREMIUM
  • Posrednik može da preuzme kompletnu brigu prilikom zakupa , da kontroliše račune, da prosledjuje kiriju zakupodavcu i stara se o eventualnim kašnjenjima,
  • Da posreduje prilikom obezbjedjivanja servisa popravki i čišćenja kada je to potrebno i da redovno obavještava zakupodavca o tome, uz njegovo odobrenje  da sprovodi popravke i iste naplaćuje od primljene kirije za slučaj da se odnose na osnovno održavanje stana ( što pripada zakupodavcu kao obaveza).
  • U ovakvom odnosu Zakupodavac ima obavezu plaćanja usluga Posredniku odbijanjem dvanaestine kirije za cijelo vrijeme trajanja zakupodavnog odnosa, ili plaćanjem mjesečne kirije jednom godišnje Posredniku.
  • U slučaju prekida zakupodavnog odnosa u trajanju manjem od godinu dana, Zakupodavac ima pravo povraćaja dijela provizije koju je unaprijed platio Posredniku očekujući da će stanar ostati punu godinu dana.
  • Dodatne usluge, produžavanje ugovora o zakupu, komunikacija i posredovanje, definisana ugovorom o posredovanju se neće dodatno naplaćivati Zakupodavcu.
  • Ovakav odnos se preporučuje ljudima koji nisu u gradu u kojem se nalazi nepokretnost koja se izdaje, ili su vremenski ograničeni pa žele da Posrednik preuzme tu ulogu. Nekretnine ovog tipa spadaju u prioritetne nekretnine i imaju prvenstvo pri izdavanju .
  • U ovom slučaju Posrednik garantuje Zakupodavcu povraćaj nepokretnosti u predatom stanju, plaćene račune i kirije za vrijeme boravka stanara u datoj nepokretnosti.
 • MASTER 
  • Posrednik pravi primopredajnu listu, ugovor o zakupu, ugovor o depozitu i kod njega je položen depozit za vrijeme trajanja zakupodavnog odnosa.
  • Posrednik u ovom slučaju, predaje direktnu komunikaciju vlasniku i zakupcu.
  • Sve ostale usluge se naplaćuju prema važećem cjenovniku Posrednika, za slučaj da trebaju zakupodavcu. Zakupac i dalje održava komunikaciju preko Posrednika i Posrednik je uvijek tu da mu izadje u susret u slučaju da mu je pomoć potrebna.
  • Na kraju zakupodavnog odnosa, posrednik je dužan da uporedi stanje predate nepokretnosti i napravi zapisnik o tome, kao i da izvrši rasporedjenje depozita prema obavezama definisanim u ugovoru o depozitu.
  • Ovakav vid saradnje se preporučuje licima koja imaju dovoljno vremena da se posvete stanaru i žele voditi sami brigu o nepokretnosti .
  • Želimo da upozorimo da ipak različiti interesi ugovornih strana mogu dovesti do nesporazuma, ali ipak postoje primopredajne liste i posrednički zapis koji se uvijek može koristiti kao dokaz o pravom stanju stvari.
  • U ovom slučaju Zakupodavac je u obavezi plaćanja provizije Posredniku, koja iznosi sumu od jedne mjesečne rente i Posrednik nije u obavezi povraćaja dijela provizije u slučaju da Zakupac izadje prije isteka godine dana, a takodje nema pravo naplaćivanja posredničke naknade u slučaju produžavanja Zakupodavnog odnosa nakon isteka jedne godine.
  • Usluga primoredaje na kraju zakupa će se u tom slučaju odložiti, a depozit ostaje do kraja zakupodavnog odnosa kod Posrednika.
 • LIGHT
  • Posrednik dovodi u vezu zakupodavca i zakupca, može a i ne mora da pravi ugovor o zakupu.
  • depoziti se dogovaraju zakupac i zakupodavac i on ne stoji kod Posrednika.
  • Posrednik naplaćuje svoju proviziju za posredovanje, koja iznosi jednu mjesečnu kiriju i tu se obaveze Posrednika završavaju.
  • Posrednik dalje ne može biti odgovoran ni za raniji odlazak Zakupca, niti ima obavezu povraćaja dijela kirije zakupodavcu, niti za nastalu štetu ukoliko je ima, niti se smatra odgovornim po bilo kom pitanju. Zakupac potpisuje list u kojem pristaje na taj odnos sa Zakupodavcem i sva odgovornost Posrednika se poništava.
  • Ovakav odnos se baš i ne preporučuje, jer je vrlo rizičan i često moze doći do nesuglasica i nepostizanja rješenja i onda je neminovno angažovanje Suda i nastajanja suviših troškova.
  • Na kraju ostavljamo Vama da odlučite koji vid saradnje želite.

 

Ugovor o zakupu:

 • Ugovorom o zakupu i zakupac i zakupodavac, kao ugovorne strane, regulišu svoja prava i obaveze vezane za nekretninu. U njemu se određuje vremenski period zakupa, visina kirije, visina depozita, obaveze obje strane i šta se radi u situacijama kada obaveze jedne ili druge strane nisu ispunjene.
 • Ugovor o zakupu može biti  dvostran pravni posao (ugovor) kojim se jedna strana (zakupodavac) obavezuje da drugoj strani (zakupcu) preda na upotrebu određenu nepotrošnu stvar ili određeno imovinsko pravo, a zakupac se obavezuje da mu za to plaća naknadu i da mu po isteku ugovora tu istu stvar ili pravo vrati.
 • Ugovor o zakupu može biti i trostran pravni posao (ugovor), kojim je dodatno regulisana obaveza Posrednika , koji se u ovom slučaju pojavljuje kao treča strana, a ostalo je isto kao u dvostranom ugovoru .

 

Zaposljenje

Atos agencija za nekretnine, radi na zapošljavanju i privlačenju produktivnih agenata kojima obezbjedjuje veliku podršku, obrazovne mogućnosti i druge konkurentne vrijednosti. Ako želite da postanete dio našeg tima, ambiciozni ste, vrijedni možete poslati svoj CV na e-mail : info@atosnekretnine.com